PORTAL DE TRANSPARIÈNCIA

  1. DADES D’IDENTIFICACIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L. amb C.I.F. B-54863089 va ser en data de 27-05-2015 i està inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant, Tom 3864 general, foli 186, full núm. A145408.

Perfil corporatiu:

Poble Net és una empresa de titularitat pública 100% propietat de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell que té per objecte la prestació directa de serveis públics.

La Junta General està formada pel Plenari municipal i el Consell d’Administració el representen tots els grups polítics presents al Plenari de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell, inclosos els grups no adscrits.

Poble Net forma part d’ANEPMA (Associació d’Empreses Públiques de Medi Ambient) en la que participa amb veu i vot, des de l’any 2016.

  1. MEMBRES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

President: Miguel Ángel García Buigues (Compromís)

Consellers: Jorge Pascual Fortes (Compromís), Antonio Colomer Devesa (PP), Vicenta Nieves García Iglesias (I-MA), Josep A. Femenia Mas (RED), Dirk Rheindorf (PIDEB)

  1. CONTRACTACIÓ

Normativa sobre contractació:

Normativa d’aplicació a la mercantil pública municipal

LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

LLEI 7/1985 DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL

 

Contractes d’Adjudicació Directa 2018

Comentarios cerrados.