EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ_COMBUSTIBLE(Descarregar)

S’amplia el plaç de presentació d’ofertes fins al 31/08/2016 per falta de presentació d’ofertes.

Se amplia el plazo de presentación de ofertas hasta el 31/08/2016. Motivo: no se han presentado ofertas.

 

 

Idiomes